IISUS APARE ÎN TEMPLU ȘI SE ADRESEAZĂ CELOR DOISPREZECE APOSTOLI

Capitolele 86 și 87 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

În aceeași zi, la ora sacrificiului în Templu, a apărut printre negustorii de animale și de păsări, unul îmbrăcat în haine albe, strălucitor ca lumina, cu un bici cu șapte funii în mână. La vederea lui, cei care vindeau și cumpărau au fugit îngroziți, iar unii dintre ei au căzut ca morți, căci își aminteau cum, înainte de moartea sa, Iisus îi alungase din incinta Templului, în același mod. Unii au declarat că au văzut un spirit, alții că L-au văzut pe Cel răstignit și că a înviat din morți. Jertfele au încetat în acea zi în Templu, pentru că toți se temeau și nu se putea obține nimic de la nimeni pentru a vinde sau a cumpăra, dar, în schimb, au lăsat să plece în libertate pe cei captivi.

Preoții și bătrânii au făcut să se răspândească zvonul, că cei care văzuseră acest lucru erau beți și nu văzuseră nimic. Dar mulți au afirmat că îl văzuseră cu ochii lor și că simțiseră biciul pe spatele lor, dar că erau neputincioși să se împotrivească, căci atunci când unii dintre cei mai îndrăzneți dintre ei au întins mâinile, nu au putut să apuce forma pe care o văzuseră și nici să apuce biciul care îi pedepsea. Din acel moment, aceștia au crezut în Iisus, că a fost trimis de Dumnezeu pentru a-i elibera pe cei asupriți și pentru a-i elibera pe cei legați. Și s-au întors de la căile lor și nu au mai păcătuit. El s-a arătat și altora în iubire și îndurare și i-a vindecat prin atingerea Sa și i-a eliberat din mâinile

persecutorului. Multe lucruri asemănătoare au fost relatate despre El și mulți spuneau: „Cu adevărat a venit Împărăția‟. Când Iisus a înviat din morți, s-a arătat și a fost văzut de mulți în Cetatea Sfântă, o mare frică a căzut peste cei răi, dar lumina și bucuria au venit la cei drepți la inimă.

Iisus apare celor doisprezece

În aceeași zi, seara, în prima zi a săptămânii, în locul unde erau adunați ucenicii, stând cu ușile închise de frica iudeilor, a apărut Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!‟. Dar ei s-au înspăimântat și au crezut că au văzut un spirit. El le-a zis: „Iată, sunt Eu însumi, așa cum M-ați văzut mai înainte. Un spirit poate într-adevăr să apară în carne și oase, așa cum vedeți că am făcut-o eu. Priviți-mi mâinile și picioarele, atingeți-le și vedeți‟. După ce a spus aceasta, le-a arătat mâinile și inima sa. Atunci ucenicii s-au bucurat, când L-au văzut pe Domnul. Căci Toma, numit Didimus, unul dintre ucenici, le spusese: „Dacă nu voi vedea amprenta cuielor în mâinile Lui și dacă nu voi băga mâna în inima Lui, nu voi crede‟.

Atunci i-a spus lui Toma: „Iată mâinile Mele, inima Mea și picioarele Mele; întinde mâinile tale aici și nu fi necredincios, ci credincios‟. Toma a răspuns și i-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!‟. Iar Iisus i-a zis: „Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut; fericiți cei care nu au văzut și au crezut!‟. Apoi Iisus le- a spus din nou: „Pace vouă, cum m-a trimis Abba Amma, așa vă trimit și eu pe voi‟.

După ce a spus acestea, a suflat peste ei și le-a zis: „Primiți Duhul Sfânt; propovăduiți Evanghelia și vestiți tuturor neamurilor învierea Fiului Omului. Învățați legea sfântă a iubirii, pe care v- am dat-o eu. Oricine își va părăsi păcatele, i se vor ierta, iar cine va continua în păcatele sale, va fi reținut. Botezați pe cei care cred și se pocăiesc, binecuvântați-i și ungeți-i și oferiți darul curat al rodului pământului, pe care vi l-am oferit în amintirea mea. Iată, Eu mi-am dat trupul și sângele meu ca să fie jertfite pe Cruce, pentru răscumpărarea lumii de păcatul împotriva iubirii și de jertfele și sărbătorile sângeroase din trecut. Pâinea vieții și vinul mântuirii să le oferiți ca jertfă curată cu tămâie, cum este scris despre mine; și să mâncați și să beți din ele ca o amintire, că am eliberat pe toți cei ce cred în mine din vechea robie a strămoșilor voștri. Căci aceștia, făcându-și un dumnezeu din pântecele lor, au jertfit dumnezeului lor făpturile nevinovate ale pământului, în locul naturii carnale din ei înșiși. Mâncându-le carnea și bându-le sângele, spre propria lor pieire, și-au corupt trupurile și le-au scurtat zilele, așa cum au făcut neamurile care nu au cunoscut adevărul, sau, cunoscându-l, l-au schimbat în minciună. Așa cum vă trimit pe voi, așa să trimiteți și pe alții, ca să facă aceste lucruri în Numele Meu‟.

Și și-a pus mâinile peste ei. „La fel ca Apostolii, așa să fie hirotoniți și Prooroci, Evangheliști și Păstori, o Sfântă Preoție‟. După aceea a pus mâna pe cei pe care i-au ales ca diaconi, câte unul pentru fiecare din cei patruzeci și pe cei doisprezece. „Aceștia sunt pentru conducerea și îndrumarea Bisericii Universale, pentru ca toți să fie desăvârșiți în locurile lor în unitatea Trupului lui Christos‟.