TRANSFIGURAREA DE PE MUNTE
Capitolul 46 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

După șase zile, când sărbătoarea Corturilor era aproape, Iisus i-a luat pe cei doisprezece și i-a dus pe un munte înalt, de o parte, și în timp ce se ruga, chipul Lui s-a schimbat și S-a transfigurat înaintea lor, iar fața Lui strălucea ca Soarele și hainele Lui erau albe ca lumina.

Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, care vorbeau cu El și vorbeau despre Lege și despre moartea Lui, pe care avea să o împlinească la Ierusalim.

Moise a vorbit, zicând: „Acesta este cel despre care am prezis, zicând: Un profet din mijlocul fraților voștri, asemenea mie, va trimite Eternul la voi și ceea ce-i va spune Eternul, el vă va spune vouă și voi îl veți asculta; iar cine nu va asculta, își va atrage singur pieirea‟.

Atunci Petru i-a spus lui Iisus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, lasă-ne să facem aici trei corturi: unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie‟.

În timp ce El încă vorbea, un nor strălucitor i-a acoperit și douăsprezece raze ca ale Soarelui au ieșit din spatele norului, iar din nor s-a auzit un glas care spunea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea; ascultați-L!‟.

Ucenicii, auzind aceasta, au căzut cu fața la pământ și au rămas uimiți, iar Iisus a venit și i-a atins și le-a zis: „Ridicați-vă și nu vă temeți‟. După ce șiau ridicat ochii, nu au văzut pe nimeni, decât pe Iisus. Și cele șase glorii sau văzut peste El.

Iisus le-a zis: „Iată o lege nouă pe care v-o dau, care nu este nouă, ci veche. După cum Moise a dat cele zece porunci lui Israel după trup, tot așa și Eu vă dau pe cei doisprezece pentru Împărăția lui Israel după Spirit.

Căci cine este Israelul lui Dumnezeu? Chiar cei din orice neam și seminție care fac dreptate, iubesc milostenia și păzesc poruncile Mele: aceștia sunt adevăratul Israel al lui Dumnezeu‟.

Și stând în picioare, Iisus a vorbit, zicând:

„Ascultă, Israele, JOVA, Dumnezeul tău este Unul; mulți sunt văzătorii Mei și profeții Mei. În Mine toți trăiesc, se mișcă și au subzistență.

Să nu iei viața niciunei creaturi pentru plăcerea ta, nici pentru folosul tău, nici să o chinui.

Să nu furați bunurile nimănui și să nu adunați pentru voi pământuri și bogății peste nevoile și folosul vostru.

Să nu mâncați carnea și să nu beți sângele niciunei creaturi sacrificate, și încă nimic care să vă tulbure sănătatea sau simțurile.

Să nu faceți căsătorii necurate, acolo unde nu este dragoste și sănătate, și nici să nu vă corupeți pe voi înșivă, sau orice creatură făcută pură de către Sfântul.

Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva cuiva și să nu înșeli pe nimeni cu bună știință prin minciună, ca să-i faci rău.

Să nu faci altora ceea ce n-ai vrea să facă alții cu tine.

Te vei închina Celui Etern, Tatăl-Mamă din Ceruri, din care sunt toate lucrurile, și vei respecta Sfântul Nume.

Să vă venerați părinții și mamele voastre de pe pământ, a căror grijă este pentru voi, și pe toți Învățătorii de Dreptate.

Să-i prețuiți și să-i protejați pe cei slabi, pe cei asupriți și toate creaturile care suferă nedreptăți.

Să lucrați cu mâinile voastre lucrurile bune și plăcute; astfel veți mânca roadele pământului și veți trăi mult timp pe pământ.

Să vă purificați în fiecare zi și să vă odihniți în ziua a șaptea de muncă, păstrând sfinte Sabatele și Sărbătorile Dumnezeului vostru.

Să vă purtați cu ceilalți așa cum vreți să se poarte ceilalți cu voi.‟

Când ucenicii au auzit aceste cuvinte, s-au bătut în piept, spunând: „În ce am greșit noi; Doamne, iartă-ne și fie ca înțelepciunea, dragostea și adevărul Tău din noi să ne încline inimile să iubim și să păzim această Sfântă Lege‟.

Iisus le-a spus: „Jugul Meu este egal și povara Mea ușoară; dacă vreți să o purtați, vouă vă va fi ușor. Nu puneți nicio altă povară celor care intră în împărăție, ci numai aceste lucruri necesare.

Aceasta este Legea cea nouă pentru Israelul lui Dumnezeu, iar Legea esteînăuntru, căci este Legea iubirii, și nu este nouă, ci veche. Luați seama să nu adăugați nimic la această lege și să nu luați nimic din ea. Adevărat vă spun că cei ce vor crede și vor respecta această lege se vor mântui, iar cei ce o vor cunoaște și nu o vor respecta, se vor pierde.

Dar după cum în Adam toți mor, tot așa în Christos toți vor fi înviați. Iar cei neascultători vor fi curățați prin multe focuri, iar cei care persistă vor coborî și vor pieri veșnic.‟

Când au coborât de pe munte, Iisus le-a poruncit: „Să nu spuneți nimănui această vedenie, până ce Fiul omului nu va învia din morți‟.

Ucenicii săi l-au întrebat: „Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?‟. Iisus le-a răspuns: „Cu adevărat, Ilie va veni mai întâi și va restabili toate lucrurile.

Dar Eu vă spun vouă că Ilie a venit deja, iar ei nu L-au cunoscut, ci i-au făcut tot ce au vrut. Tot așa va suferi și Fiul omului din partea lor‟. Atunci ucenicii au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.